Tips och råd

Tips och råd för din gasolhantering

Två män pratar vid gasolfyllarnas station

Gasol är inte farligt om det används och förvaras på rätt sätt. Här kan du läsa mer om tio grundläggande delar för gasolanvändning samt hur du hanterar och förvarar din gasol säkert.

10 grundläggande regler för säker gasolanvändning

  1. Behållarna ska aldrig placeras under marknivå, exempelvis i källaren. Gasol i gasform är tyngre än luft.
  2. Kontrollera att säkerhetsventilen på gasolbehållaren inte har löst ut och att flaskan inte är för gammal för att användas. (se mer info för besiktning av tryckkärl)
  3. Gasolbehållare bör alltid stå upprätt, och får aldrig utsättas för onormal värme och starkt solsken.
  4. Var vaksam gällande läckor. Gasläckor kan göra luften explosiv och kan antändas av öppen eld, brinnande tobak eller gnistor.
  5. Hitta ev. läcka så fort som möjligt genom att pensla koncentrerat såpvatten på slangarna och på kopplingarna. När gastrycket släpps ut, bildas det bubblor vid läckage.
  6. Använd endast slangar avsedda för gasol. Spruckna eller misstänkta defekta slangar skall bytas ut direkt. Längsta tillåtna slanglängd är 1,5 meter. Använd slangklämmor eller färdigpressade slangar.
  7. Stäng av gasolen vid gasoltuben när apparaten (tex grillen, terrassvärmaren etc.) inte används, och var noga med att koppla ifrån regulatorn vid gasoltuben vid ett längre användningsuppehåll.
  8. Vid brand: om möjligt stäng av gasen vid gasoltuben samt för den till en säker plats.
  9. Håll alltid apparaten och gasoltuben i gott skick, försök inte att reparera skador eller defekter som uppstår. Låt Gasolfyllarna göra kontroll och eventuell översyn av utrustningen och anläggningen på regelbunden basis.
  10. Studera anvisningarna i instruktionsboken innan montering och drift av din gasolutrustning. Fråga oss på Gasolfyllarna eller Gasinstallationer om det är något som du är tveksam över.

Hantering av gasolflaskor

Gasol förvaras alltid i vätskeform i gasolflaskan. Det är viktigt att flaskan hanteras stående — såväl vid transport, förvaring som vid användning. Om flaskan ligger ner kan, om flaskventilen är öppen, gasolvätska tränga ut i ledningen (slangen) och fram till brännaren, där gasolen kan orsaka stötvis uppflammande lågor.Flaskan får ej utsättas för onormal uppvärmning. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen måste alla flaskor vara försedda med en etikett som talar om hur flaskan ska hanteras, vem som fyllt den samt innehållet i flaskan.Före och efter fyllning genomgår flaskorna en noggrann kontroll på fyllningsstationen. De flaskor som inte godkänns sorteras bort. Enligt myndigheternas bestämmelser måste alla flaskor med fastställda intervall genomgå en mer omfattande besiktning.

Förvaring av gasolflaskor

I bostad får endast hanteras brandfarlig gas för eget behov. I källares förrådsutrymme och på vind får ingen brandfarlig gas förvaras. Gasolflaskor får inte heller placeras intill en elcentral eller på plats där gnistbildning kan uppkomma.

I enfamiljshus (villor, radhus) får hanteras gasol i flaskor mindre än 30 liter (P11=27 liter). Observera att max volym som får hanteras utan tillstånd är 60 liter gasol.

I utrymme avskilt, i lägst brandteknisk klass EI 30, från bostaden, t ex eget garage eller hobbylokal, får dessutom hanteras högst två gasolbehållare större än 15 liter, d v s totalt max 60 liter.

I flerfamiljshus (lägenheter) får endast hanteras gasol i flaskor mindre än 5 liter (2012=4,8 liter), förutom på balkong där flaskor med volym upp till 30 liter får hanteras (P11=27 liter). I garage till flerfamiljshus får inga flaskor med brandfarlig gas hanteras.

Flaskor som är placerade utomhus bör förvaras i låsbart skåp, försett med ventilationsöppning upptill och nedtill, eller med låsbar huv.För större mängd gasol än ovan angivet, måste man söka tillstånd hos den lokala brandmyndigheten.