Service av gasolanläggning

Underhåll och service av din gasolanläggning

Person står med stor gasolflaska

Gasinstallationer erbjuder förebyggande och avhjälpande underhåll inom industrin och restaurang.

Industrin

Alla gasolanläggningar skall underhållas och kontrolleras att de uppfyller de aktuella myndighetskraven som finns. Våra servicemontörer besöker dig gärna och upprättar ett serviceprotokoll efter slutförd kontroll.

Äger du din gasolcistern vet du förmodligen redan att varje år skall säkerhetsventilerna bytas och cisternen okulärkontrolleras, var fjärde år (i vanligaste fall) skall en invändig kontroll göras. Anlitar du oss ser vi till att din gasolanläggning uppfyller de myndighetskrav som finns.

Vid invändig besiktning tar vi med oss en ambulerande cistern för att du inte skall få några driftstörningar. Kontakta oss gärna för prisförfrågan.

Restaurang

För att en gasolinstallation ska fungera tillfredsställande och för att undvika läckage som kan leda till olyckor behöver den underhållas och kontrolleras regelbundet. Det är därför viktigt att det finns tydliga skriftliga instruktioner om hur anläggningen ska drivas och underhållas, t.ex. hur man går tillväga när man byter flaska samt när och hur man gör en täthetskontroll. Instruktioner tillsammans med kopia på tillstånd samt namn och kontaktuppgifter till föreståndare förvaras lämpligen i gasolskåpet eller vid huvudavstängningen.

Vi kan hjälpa er med årliga servicebesök eller åtgärda brister som uppdagats efter tillsyn.

Serviceavtal

För att underlätta för dig så erbjuder vi serviceavtal. Serviceavtalet är en trygghet för dig som kund att vi åtar oss att ta hand om din gasolanläggning. Minst en gång per år besöker vi er anläggning och utför överenskommen service på cistern, förångare, regulatorer m.m. I god tid före ett besök kontaktar vi dig och bokar in ett datum för service. Skulle det krävas ett driftstopp av er anläggning gör vi det i samverkan med er eller tar med oss en ambulerande cistern så att vi kan hålla driften igång åt er.

Vill du ha mer information eller tecka avtal, kontakta serviceavdelning genom att klicka här.

Jour

En gasolanläggning har väldigt få driftstörningar men när det händer något så är det viktigt att störningen blir så kortvarig som möjligt. En del problem går ofta att lösa över telefon men vissa kräver någon form av åtgärd. Vid problem i din gasolanläggning kontakta serviceavdelningen.

Provtryckning Gas Installationer AB är ackrediterat kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020:2012

Vad innebär ackreditering?

Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder. Ackreditering innebär att Swedac med jämna mellanrum prövar att företaget i fråga är kompetent att utföra de provningar, analyser, kalibreringar, certifieringar och kontroller som det ackrediterats för.

Varför ska ett företag ackrediteras?

Inom vissa områden finns det krav från myndigheter på ackreditering för att verksamheter måste uppfylla uppställda krav. Inom andra områden råder frivilliga överenskommelser. I det senare fallet är motivet att få konkurrensfördelar gentemot konkurrenter samt att säkerställa kvaliteten i arbetsprocesserna. I förlängningen är en ackreditering också ofta effektivitetshöjande.

Läcktest för återkommande kontroll av räddningstjänsten

Har du haft din gasolanläggning i några år så kommer det krävas en förnyelse av ditt tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Ett besök från oss där vi kontrollerar hela installationen och utför ett läckprov på samtliga skarvar och förskruvningar, utför nödvändiga åtgärder och upprättar ett protokoll brukar vara uppskattat både av kunden och Räddningstjänsten.