Gasolhantering / säkerhet

Hantering av gasol

Man och kvinna fyller gasolflaska

Så sköter man en gasolanläggning

Gasolflaskor ska alltid transporteras, förvaras och användas stående. Var noga med att skruva till anslutningsgängor vid flaska och apparat ordentligt. Kontrollera packningar och O-ringar inför varje säsong. Använd läckspray för kontroll. Använd aldrig hemmagjorda gängor eller kopplingar. Byte av gasolflaskor och engångsbehållare får aldrig ske nära öppen eld eller andra antändningskällor. Tänk på att släcka eventuell cigarett eller pipa.

Avstängning

På en campingutrustning stänger man först ratten på flaskan. När lågan slutat brinna stängs vredet på ansluten apparat. När det gäller fast monterad gasolanläggning stängs ventilen på respektive apparat och efter helt avslutad användning stängs även flaskventilen.

Läckage

För att varna vid ett eventuellt läckage har gasolen tillsatts ett illaluktande ämne. Lukten känns redan vid mycket låga koncentrationer. Känner du denna lukt — stäng anläggningen och vädra. Lokalisera läckaget med läckspray och åtgärda läckaget. Öppna flaskventilen och testa återigen läckagestället.

Ventilation

När du är ute i det fria behöver du naturligtvis inte tänka på ventilation. Har du däremot gasolutrustningen inomhus är det viktigt att se till att lufttillförseln och ventilationen är god. Gasollågan kräver som all annan förbränning luft (syre).

Avgassystem

Avgassystemet på värmepannor och kylskåp bör kontrolleras före varje säsong.

Täthetskontroll

Minst en gång om året bör gasolanläggningen täthetskontrolleras enligt Svenska Gasföreningens normer. För regelbunden täthetskontroll bör en läckindikator monteras i gasolanläggningen. En nyinstallerad anläggning ska tryck- och täthetskontrolleras innan den tas i bruk.

Till sist en allmän regel

En gasolanläggning ska skötas lika noggrant som man sköter bilen, båten eller annan teknisk utrustning.

Olika typer av apparater

Lågtrycksapparater

Dessa apparater är byggda för ett tryck på 3 kPa (30mbar). Eftersom trycket i gasolflaskan är högre än det som apparaterna är avsedda för, måste en reduceringsventil kopplas mellan flaskan och apparaten före användning. OBS! Se till att reduceringsventilen är CE-godkänd. Kontrollera med jämne intervall reduceringsventilens packning.

Tydliga anvisningar om arbetstryck ska finnas på varje apparat. Exempel på lågtrycksapparater är kylskåp, kaminer, spisar och fast monterad belysning.

Högtrycksapparater

Högtrycksapparater fungerar direkt på det tryck som flaskan levererar.

Campingapparater och hobbyutrustning är gjorda för högtryck. De flesta industriapparater, t ex blåslampor, fungerar på högtryck men måste då förses med slangbrottsventil. För vissa arbetsmoment fodras dock användning av reduceringsventil. En del apparater får användas både inom- och utomhus. En del bara utomhus. De olika apparaterna är tillverkade med hänsyn till deras huvudsakliga användningsområde. Det är därför viktigt att man tar reda på hur och var apparaten får användas. Tydliga anvisningar finns i bruksanvisningen som medföljer varje apparat.

Kontrollera din gasolanläggning

Tryck- och täthetsprovare vid installations- och säsongskontroll

Myndigheterna rekommenderar att en täthetskontroll genomförs minst en gång/år. Denna kontroll utförs av husvagnsåterförsäljare mm.

Med en tryck- och täthetsprovare från Gasolfyllarna genomförs kontrollen lätt enligt Svenska Gasföreningens normer. Utrustningen är försedd med dubbla manometrar. Den kan, tack vare medföljande slang och passande kopplingar, även användas på anläggningar som har reducerventil med kopparrörsanslutning.

Läckindikator

Ingående anslutning: Utvändig POL.
Utgående anslutning: Invändig POL.

Tryckmätning

Med flaskventilen öppen visar läckindikatorn gastrycket i gasolflaskan.

Läckagetest

Öppna samtliga ventiler fram till respektive apparats tändsäkring. Öppna flaskventilen. Avläs trycket på manometern. Stäng flaskventilen. Vänta ca en minut. Avläs trycket igen. Om trycket fallit finns ett läckage. Kontrollera alla skarvar och kopplingar med såpvatten eller läckspray.

Läckspray för felsökning

Med Primus läckspray kan man lätt lokalisera ett läckage på en gasolanläggning (eller annan anläggning under tryck). Spraya på kopplingar, slangsocklar etc när anläggningen står under tryck. Om läckage finns bildas snabbt en krans av bubblor på läckagestället.

Sprayflaskan räcker till ca 250 sprayningar. Som drivgas används ofarlig kolsyra.

Bestämmelser och rekomendationer

Till gasolslang

Använd orange, EN559-märkt slang. EN559-märkningen borgar för att slangen uppfyller kraven enligt Europeisk Standard på bl a väderbeständighet och köldtålighet ner till -30°C. Det är viktigt att slangen ansluts med passande slangsockel och slangklämmor för att tätheten ska garanteras.

Gasolslang får ej dras genom yttervägg. Om en slang dras genom en innervägg, bänk eller dyl ska slangen skyddas mot nötning med en plasthylsa. Titta regelbundet över gasolslangar och byt torra, spruckna slangar.

Stuga/husvagnBåt
Flaska-omkastare0,50,5
Reduceringsventil-apparat1,51,5
Rörledning-apparat1,51,5
Reducerventil-rörledning1,00,5

Till rörledning

Rörledning för gasol ska vara av koppar eller likvärdigt material med dimensionen 8 x 0,8 mm (12 x 1 mm eller grövre vid hög förbrukning). Ledningen klamras med avstånd ca 30 cm. Skarvning av rörledning kan ske med kapillärlödning eller tillförlitlig koppling. Skarven måste vara lättillgänglig för inspektion. Varje rörledning avslutas med fastskruvad avstängningsventil (detta gäller även på ledning för gasolbelysning). Ledning genom vägg, bänk eller dyl skyddas mot nötning av hylsa av plast eller gummi.

Till reduceringsventil

Som tidigare beskrivits ska reduceringsventilen vara CE godkänd. Reduceringsventilen fästs i de flesta fall direkt i flaskan. Kontrollera med jämna mellanrum reduceringsventilens packning.

Till avstängningsventiler och kopplingar

Avstängningsventiler ska vara avsedda för och märkta med ”Gasol”. Koppling ska vara avsedd för rörledning med dimension 8 x 0,8 mm (eller annan dimension enligt ovan). Om mjuka kopparrör används ska ”instickshylsa” användas i röret (annars finns risk att röret kläms samman vid åtdragning med läckage som följd). Om koppling med skärring används, se till att skärringens tunnare del sitter mot rörändan.

Se till att det finns en avstängningsventil på rörledningen före varje apparat. Om apparaten monteras bort, se till att ventilen är stängd.

Använd aldrig hemmagjorda anslutningar eller kopplingar.

Till apparater

Apparat avsedd för stugan, husvagnen, båten etc ska vara CE-godkänd.

Anslutning till apparat sker med slang om apparaten har slangsockel eller med rörledning om den har koppling. Tändsäkring ska finnas på alla apparater avsedda för inomhusbruk. Tändsäkringen säkerställer att gasen stängs av inom 90 sekunder om lågan skulle slockna t ex vid överkok.

Till apparatanslutning till avgaskanal

Gasolapparat ska anslutas till avgaskanal om:

  • Den är försedd med avgasanslutning från tillverkaren.
  • Den tillförda värmeeffekten överstiger 12 kW.
  • Den installeras i utrymme mindre än 7 m3.
  • Den är avsedd för kontinuerlig drift med tillförd effekt överstigande 2,6 kW (ca 200 g gasol/h).

Utan anslutning till avgaskanal får apparat med tillförd effekt på max 12 kW (ca 940 g gasol/h) användas endast i väl ventilerat utrymme, ej avsett som sovrum, dusch- eller badrum, vars volym är minst 30 m3. Installeras kamin, värmepanna eller dylikt i utrymme mindre än 7 m3 ska den frisklufts- och avgasanslutas enligt ”slutet system”.