1

Behållarna ska aldrig placeras under marknivå, exempelvis i källaren. Gasol i gasform är tyngre än luft.

2

Kontrollera att säkerhetsventilen på gasolbehållaren inte har löst ut och att flaskan inte är för gammal för att användas. (se mer info för besiktning av tryckkärl)

3

Gasolbehållare bör alltid stå upprätt, och får aldrig utsättas för onormal värme och starkt solsken.

4

Var vaksam gällande läckor. Gasläckor kan göra luften explosiv och kan antändas av öppen eld, brinnande tobak eller gnistor.

5

Hitta ev. läcka så fort som möjligt genom att pensla koncentrerat såpvatten på slangarna och på kopplingarna. När gastrycket släpps ut, bildas det bubblor vid läckage.

6

Använd endast slangar avsedda för gasol. Spruckna eller misstänkta defekta slangar skall bytas ut direkt. Längsta tillåtna slanglängd är 1,5 meter. Använd slangklämmor eller färdigpressade slangar.

7

Stäng av gasolen vid gasoltuben när apparaten (tex grillen, terrassvärmaren etc.) inte används, och var noga med att koppla ifrån regulatorn vid gasoltuben vid ett längre användningsuppehåll.

8

Vid brand: om möjligt stäng av gasen vid gasoltuben samt för den till en säker plats.

9

Håll alltid apparaten och gasoltuben i gott skick, försök inte att reparera skador eller defekter som uppstår. Låt Gasolfyllarna göra kontroll och eventuell översyn av utrustningen och anläggningen på regelbunden basis.

10

Studera anvisningarna i instruktionsboken innan montering och drift av din gasolutrustning. Fråga oss på Gasolfyllarna eller Gasinstallationer om det är något som du är tveksam över.